Condicions legals

 

Condicions d'ús i política de privacitat 


2010 © Tots els drets reservats.

 

Aquesta pàgina web i el nom de domini www.estaciodelnord.com són titularitat de l'empresa Serveis Hotelers Vila Dot, S.L. 

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI) s'exposen les dades identificatives del titular:

Serveis Hotelers Vila Dot, S.L.
C/ Raval Cortines, 35 2n
08500 Vic (Barcelona) 
Telèfon:93 516 62 92 
E-mail:info@estaciodelnord.com

El fet d'accedir i participar en aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació de les seves condicions d'ús i política de privacitat. 

1. Finalitat de la web.

La web estaciodelnord.com té per finalitat oferir informacions diverses sobre Vic i rodalies, fires i mercats de la comarca, rutes turístiques per la ciutat, etc., així com també informació sobre l'Hotel Estació del Nord i els seus serveis. 

 

2. Propietat intel·lectual.

Els drets de propietat intel·lectual de la web estaciodelnord.com, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements que conté són titularitat de SERVEIS HOTELERS VILA DOT, a qui en correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de l'Hotel Estació del Nord, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes. L'usuari reconeix que, en introduir, crear o compartir continguts en aquest lloc web, atorga expressament sense cap contraprestació i de forma irrevocable permís a favor de SERVEIS HOTELERS VILA DOT perquè pugui utilitzar, copiar, comunicar, fer públic i distribuir el contingut de l'usuari pel lloc web. 

 

3. Condicions generals.

Aquestes condicions generals regulen l'accés i utilització del lloc web estaciodelnord.com, que es posa gratuïtament a disposició dels usuaris d'Internet. L'accés a aquest lloc web n’implica l’acceptació sense reserves. 

 

4. Permisos.

S'autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de la web només i exclusivament si concorren les següents condicions:

1) Que sigui compatible amb els objectius de la web.

2) Que es realitzi amb la intenció exclusiva d'obtenir la informació continguda per a un ús personal i privat. Se’n prohibeix expressament la seva utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució o comunicació pública, transformació o descompilació, sense el consentiment exprés del seu titular.  

 

5. Accés a la web.

 Tant l'accés a la web com l'ús que pugui fer-se de la informació que inclou és responsabilitat exclusiva de qui el fa. El titular no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d'aquest accés o ús de la informació. SERVEIS HOTELERS VILA DOT no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir, ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari (Software i Hardware), als fitxers o documents que s’hi guardin, com a conseqüència de la presència de virus a l'ordinador de l'usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la web, d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades. El titular de la web no garanteix la inexistència d'errors en l'accés a la web, pel que fa al seu contingut, ni que estigui sempre actualitzat, encara que realitzarà els esforços corresponents per tal d’evitar-los, resoldre’ls o actualitzar-los. 

 

6. Enllaços a d’altres webs.

 El titular de la web no assumeix cap responsabilitat pel que fa a la informació continguda a pàgines web de tercers a què es pugui accedir a través d'enllaços des de la pàgina estaciodelnord.com. La presència d'aquests enllaços té una finalitat merament informativa, i no constitueix en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir en la pàgina web de destinació. En cas que el titular tingués coneixement efectiu que l'activitat o la informació a què remeten aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d'indemnització, actuarà amb la diligència necessària per tal de suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent tan aviat com sigui possible. 

 

7. LOPD - Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 

El titular de la web posa a disposició de l'usuari formularis a través dels quals pot fer arribar comentaris, i facilita també un correu electrònic per rebre consultes o peticions d’informació. L'usuari consenteix expressament i autoritza a SERVEIS HOTELERS VILA DOT el tractament automatitzat de les dades personals que subministri voluntàriament, a través de formulari i correu electrònic, per a: 

- La gestió del contingut, informació i/o dades relatives als perfils de cadascun dels usuaris, com també respecte al contingut, informació i/o dades generades en interactuar l'usuari amb el Lloc web com a espai virtual per a aquestes utilitats i/o funcions. 

- Enviament d'informació sobre els serveis de l'Hotel Estació del Nord que hagi sol·licitat mitjançant els formularis de la web, per email o per qualsevol altre mitjà. L'usuari consenteix que les dades que ens faciliti, si s’escau, restin incorporades als fitxers de SERVEIS HOTELERS VILA DOT, degudament notificats a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, per a finalitats de gestió de clients o possibles clients.En qualsevol cas, l'usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades i es presumirà que qui ens ha fet arribar les dades n’és el titular. SERVEIS HOTELERS VILA DOT guardarà les dades personals rebudes a través dels formularis o comptes de correu de la pàgina web en total secret, llevat del nom indicat com a remitent, garantint-ne la confidencialitat, i adoptarà les mesures tècniques necessàries i adients per evitar-ne l’alteració, pèrdua, mal ús, substracció o tractament i/o accés no autoritzats. De la mateixa manera, aquestes dades no seran cedides ni s’hi donarà accés en cap moment a terceres entitats, fóra dels casos autoritzats per la llei. L'accés o ús d'aquesta pàgina web per part de l'usuari n’implica el consentiment i l’acceptació de les condicions exposades en aquesta política de privacitat. L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició o cancel·lació de les seves dades en qualsevol moment davant SERVEIS HOTELERS VILA DOT, S.L., C/ Raval Cortines, 35 2n, 08500 Vic (Barcelona), o per email a info@estaciodelnord.com. SERVEIS HOTELERS VILA DOT no fa servir tècniques de "spamming" i tractarà només les dades que l'usuari transmeti a través dels correus electrònics habilitats a la web. 

 

8. Enllaços d’hipertext.

 Pel que fa als enllaços que es facin a la nostra pàgina web, cal que respectin escrupolosament els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la pàgina web i els continguts. No es permetran els enllaços, quan es realitzin de manera que el disseny de la nostra pàgina web quedi modificat i, especialment, no es puguin mantenir els "frames" de la pàgina Web d'origen. Tampoc es permetran enllaços que puguin crear confusió en l'usuari sobre el titular de la pàgina web que es visita, per exemple mantenint la URL de la web original, o de manera que la web original s'aprofiti il·lícitament de la reputació, la inversió o els drets del titular. 

 

9. Modificacions de la web. 

SERVEIS HOTELERS VILA DOT es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions respecte a la informació continguda a la seva web o en la seva configuració i presentació.  

 

10. Responsabilitats.

SERVEIS HOTELERS VILA DOT no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici derivat de circumstàncies de força major, com per exemple: error en les línies de comunicacions, defectes en el Hardware i Software dels usuaris, caigudes a la xarxa d'Internet (de connexió, a les pàgines enllaçades). No es garanteix que la pàgina web funcioni de manera constant, fiable i correcta, sense retards o interrupcions. SERVEIS HOTELERS VILA DOT es reserva el dret de poder modificar la present política de privacitat a fi d'adaptar-la a novetats legislatives eventuals, canvis en codis tipus, o per motius estratègics o corporatius. Tot plegat, sens perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats per realitzar els tractaments requerits, quan aquest consentiment no es consideri atorgat en funció dels termes de la present política de privacitat. SERVEIS HOTELERS VILA DOT té com a objectiu principal garantir la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal dels usuaris, recollides a través de qualsevol sistema que en permeti la transmissió, viatjant per canals raonablement segurs. Per tant, manifesta el seu compromís de compliment de la legislació que estigui vigent a cada moment en aquesta matèria. SERVEIS HOTELERS VILA DOT no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, essent responsabilitat exclusiva de la persona que hi accedeix o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines web de tercers a què es pugui accedir a través d'enllaços des de la web. SERVEIS HOTELERS VILA DOT no respon ni es fa càrrec de cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin relacionar-se amb el funcionament, disponibilitat i continuïtat dels llocs enllaçats. L'usuari es compromet a utilitzar la web de l'Hotel Estació del Nord conforme a l'establert en aquesta Política de Privacitat i Condicions d'Ús, i es compromet a utilitzar-la de forma no contrària a la legislació vigent o de mala fe, i de conformitat amb l'ordre públic i els bons costums. La possibilitat oberta a l'usuari de deixar comentaris a les diferents entrades de la web suposa l'acceptació d'unes regles mínimes d'educació, respecte a l'ordre públic i als bons costums, a les normes legals vigents aplicables, i al sentit comú. En aquest sentit, a títol enunciatiu, però no exhaustiu, enumerem les següents prohibicions:

(a) No s'admetran comentaris o continguts que incloguin insults, difamaciones, amenaces, vexacions o expressions que puguin resultar incòmodes respecte a alguns participants  o usuaris, o a qualsevol persona o institució;

(b) No es permetran comentaris que es considerin obscens, racistes o xenòfobs;

(c) Es prohibeixen continguts que promoguin activitats il·legals, com ara la pornografia infantil, terrorisme, curses il·legals, etc., o incitin a la violència en general;

(d) Els continguts que s'enviïn des de robots informàtics amb la intenció de generar danys a la web seran considerats spam i s’eliminaran. En emplenar el formulari per deixar un comentari, l'usuari declara que cap dels materials audiovisuals, gràfics, comentaris, històries, notícies, etc., que s’hi pugin, exposin, publiquin i distribueixin no infringeix els drets de qualsevol tercer, incloent-hi els drets d'autor, pròpia imatge, marca, privacitat, publicitat o altres drets personals o de propietat intel·lectual i que d'igual manera, no inclouran cap contingut denigrant, difamatori o il·legal. En cap cas SERVEIS HOTELERS VILA DOT serà responsable dels danys que pogués causar l'usuari per l'ús errat o indegut respecte a tercers, essent responsabilitat única i exclusiva de l'usuari de la web. L'usuari assumirà totes les despeses, indemnitzacions que poguessin derivar-se de processos iniciats contra ell per l'incompliment de normes legals i d'aquesta Política de Privacitat i Condicions d'Ús. En tot cas, SERVEIS HOTELERS VILA DOT col·laborarà tant com calgui amb les autoritats judicials, si fos el cas, per aturar els actes il·legals o contraris a la bona fe contra SERVEIS HOTELERS VILA DOT o qualsevol tercer, i per identificar els usuaris que actuïn de forma contrària a la norma legal i a aquesta Política de Privacitat i Condicions d'Ús. SERVEIS HOTELERS VILA DOT podrà monitorizar els continguts que els usuaris pugin als seus portals, blogs o webs amb la finalitat de servir de filtre a actes il·legals o de mala fe, sense que això suposi que SERVEIS HOTELERS VILA DOT sigui responsable dels continguts pujats a la seva web pels usuaris. Aquesta mesura simplement és preventiva i de col·laboració amb l'administració judicial, amb el benentès que, encara que estigui col·laborant, es poden escapar continguts contraris a la legalitat i a la bona fe per part dels usuaris, els quals seran els únics responsables dels continguts que publiquin a la web de l'Hotel Estació del Nord.  

 

11. Cookies.

La web de l'Hotel Estació del Nord utilitza cookies, petits fitxers de dades que es generen a l'ordinador de l'usuari i que ens permeten conèixer-ne la freqüència de visites, els continguts més seleccionats i els elements de seguretat que poden intervenir en el control d'accés a àrees restringides. També facilitaran eventualment la visualitzación d’elements de publicitat en funció de criteris predefinits per SERVEIS HOTELERS VILA DOT, que podran activar-se per cookies servides per tal entitat o per tercers que prestin aquests serveis per compte de SERVEIS HOTELERS VILA DOT. L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador.  

 

12. Fur aplicable.

 L'usuari accepta que la legislació aplicable i els Jutjats i Tribunals competents per a conèixer de les divergències derivades de la interpretació o aplicació d'aquest clausulat són els espanyols, i se sotmet, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals corresponents a la ciutat de Vic. El titular es reserva el dret a realitzar els canvis que consideri necessaris en els termes i condicions establertes. Les modificacions s'inclouran de forma destacada a la web.Condicions generals de reserva

SERVEIS Hotelers VILA DOT S.L.

Les presents Condicions Generals de Reserva (en endavant condicions generals) regularan la relació comercial que sorgeixi entre SERVEIS Hotelers VILA DOT SL i l'usuari o client per lacontractació realitzada a través dels formularis que SERVEIS Hotelers VILA DOT SL posa a la seva disposició en el seu www.estaciodelnord.com. 

La reserva a través dels llocs web de SERVEIS Hotelers VILA DOT SL suposarà l'acceptació expressa, pel client o usuari de les pàgines, d'aquestes condicions, com també de les condicions d'ús establertes per a la navegació de l'usuari per les pàgines propietat de SERVEIS Hotelers VILA DOT SL. Aquestes condicions són aplicables sense perjudici de l'aplicació de les normes legals sobre la matèria que siguin aplicables per a cada cas. 

Les presents Condicions Generals, estan subjectes al que disposa a la Llei 7/1998, de 13 d'abril,sobre Condicions Generals de Contractació, a la Llei 26/1984, de 19 de juliol, General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, al Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, perqual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, la Llei Orgànica15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la Llei 7/1996, de 15 degener d'Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. 

SERVEIS Hotelers VILA DOT SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les condicions generals. Aquestes modificacions podran realitzar, mitjançant les seves websites, per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, SERVEIS Hotelers VILA DOT SL es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes condicions particulars de Reserva amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho considerés oportú, anunciant-entemps i forma oportuns.

 

INFORMACIÓ PRÈVIA A LA CONTRACTACIÓ

SERVEIS Hotelers VILA DOT SL informa que el procediment de reserva a través de les seves pàgines web ve detallat en l'apartat denominat Reserves i preus. 

Així mateix, SERVEIS Hotelers VILA DOT SL informa que l'usuari pot tenir accés a les condicions d'ús prement sobre l'apartat "Condicions de Privacitat"

Per la reserva amb SERVEIS Hotelers VILA DOT SL a través del seu website l'usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar aquestes condicions d'ús i generals de reserva. De la mateixa manera l'usuari declara ser major d'edat i tenir la capacitat jurídica i d'obrar necessària per l'accés als llocs web de SERVEIS Hotelers VILA DOT SL i la contractació per mitjà dels mateixos. L'usuari es fa responsable de tractar confidencial i responsablementla identitat i contrassenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre. 

Un cop feta la reserva l'usuari visualitzarà la confirmació de la reserva en pantalla, podent imprimir aquesta com comprovant de la reserva efectuada. 

La confirmació de reserva i el comprovant de la reserva (impressió que fa l'usuari) no tindran validesa com factura.

 

FUNCIONAMENT DE LA RESERVA

1. - OFERTA DE RESERVES I REFERÈNCIA DE PREUS. 

En compliment de la normativa vigent i, en especial de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, SERVEIS Hotelers VILA DOT SL ofereix en el seu apartat de Reserves i preus informació sobre totes les possibles reserves, les seves característiques i preus. No obstant això, SERVEIS Hotelers VILA DOT SL es reserva el dret a retirar, reposar o canviar les ofertes que s'ofereixen als seus clients a través de les seves pàgines web, mitjançant el simple canvi en el contingut de les mateixes. D'aquesta manera, les possibles reserves oferides periòdicamentmoment al web de SERVEIS Hotelers VILA DOT SL es regiran per les Condicions Generals vigents en cada cas. Així mateix, l'empresa tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l'accés als productes esmentats.

2. - INDICACIÓ DELS PREUS. 

Cada possible reserva oferida tindrà indicat el seu preu i si té incorporat l'IVA o qualsevol altre impost que, si s'escau, sigui aplicable. Els preus indicats en pantalla són els vigents en cada moment excepte error tipogràfic. Quan el preu sigui diferent pel motiu anteriorment exposat, SERVEIS Hotelers VILA DOT SL ho comunicarà al client, via correu electrònic, abans de procedir al cobrament de la reserva.

3. - DISPONIBILITAT 

La disponibilitat de les ofertes oferides per SERVEIS Hotelers VILA DOT SL a través de les seves pàgines web pot variar en funció de la demanda dels clients. Tot i que SERVEIS Hotelers VILA DOT SL actualitza la base de dades periòdicament, la reserva sol·licitada pel client podria estar completa en aquest moment. En aquest cas, SERVEIS Hotelers VILA DOT SL remetrà un e-mail al client informant de la impossibilitat de la disponibilitat de l'oferta.

4. - FORMES DE PAGAMENT (RESERVA). 

En efectiu o en targeta de crèdit a la finalització de l'estada. 

5. - CANCEL·LACIÓ DE RESERVES 

Per cancel·lar la reserva l'usuari haurà d'enviar un correu electrònic a info@estaciodelnord.com comunicant el desig de cancel·lació de la reserva.

 

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, SERVEIS Hotelers VILA DOT SL informa als usuaris de les seves websites de que les dades personals recaptats per l'empresa mitjançant els formularis a les seves pàgines, seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de SERVEIS Hotelers VILA DOT SL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, SERVEIS Hotelers VILA DOT SL informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça C /RAVAL CORTINES, 35 2º; 08500 VIC (BARCELONA). 

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per contestar totes les consultes consideri oportunes i per a l'enviament de la informació sol·licitada.

 

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

La relació entre l'usuari i SERVEIS Hotelers VILA DOT SL es regirà per la normativa vigent id'aplicació en el territori de BARCELONA, sent competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l'usuari i SERVEIS Hotelers VILA DOT SL, els òrgans jurisdiccionals propis del territori de VIC (BARCELONA).